رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از ابزار سایگی استفاده کنیم؟

سایگی شامل انتخاب‌های زیادی می‌شود – اینکه چه کسی را دنبال کنید، هنگامی که به مکان مورد نظر رسیدید چگونه و چه موقع دخالت فعال داشته باشید. همچنین باید به چیزهایی که دنبالشان هستید و راه‌های ثبت و ضبط آن‌ها فکر کنید. کلید موفقیت آماده‌سازی است – تعادل برقرار کردن بین نیاز به ساختارمند کردن آن چیزی که پیدا می‌کنید و در عین حال آمادۀ چیزهای غیرمنتظره بودن. این ابزار شامل یک چک‌لیست کوتاه و قالبی برای یادداشت کردن این یافته‌ها می‌باشد.

این کاربرگه برخی از چیزهایی که ممکن است در حین سایگی بخواهید ثبت کنید را نشان می‌دهد. از امتحان کردن نترسید – اینکه بی سروصدا کسی را زیر نظر داشته باشید یا حضور فعال داشته باشید به شرایطی بستگی دارد که در آن قرار دارید. برای هر کسی که دنبال می‌کنید کاربرگۀ زیر را بصورت جداگانه تکمیل کنید. از گروه خود نیز بخواهید برای هر کسی که دنبال می‌کنند این کاربرگه را تکمیل کنند. این روشی ساختارمند برای مقایسۀ مشاهدات خود دربارۀ “شرکت‌کنندگان” مختلفی که خودتان یا گروه‌تان زیر نظر داشته‌اید است.

مشاهداتی که بنظر مرتبط می‌دانید به کانون توجه پروژۀ‌تان بستگی دارند. این‌ مشاهدات می‌توانند مربوط به افرادی باشند که ملاقات می‌کنند، مکان‌هایی که به آن‌جا می‌روند یا چگونگی سازمان‌دهی زندگی‌شان شوند. دستتان در ویرایش خانه‌های مختلف کاربرگه باز است – خانه‌هایی که در اینجا مشخص شده‌اند صرفاً نمونه‌هایی هستند برای اینکه به شما ایده دهیم.

شاید کسب اجازه در شرایطی که می‌خواهید کسی را از فاصلۀ نزدیک زیرنظر بگیرید ایدۀ خوبی باشد. البته امکان مشاهدۀ فرد از فاصلۀ دور هم وجود دارد. این ممکن است به این بستگی داشته باشد که در شرایط یا فرهنگ شما چه چیزی از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده است. لطفاً به فضای دیگر افراد احترام بگذارید و مطمئن شوید که با این کار شما آرامششان مختل نمی‌شود. قرار نیست که جریان طبیعی زندگی آن‌ها را مختل کنید.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !