رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تحقیق به عنوان ابزار تفسیر

ابزارهایی که می‌تواند مکمل گروه‌های کانونی باشد به عنوان مفسرین بینش مخاطب عمل می‌کنند. برای مثال اگر حوزه‌های تحقیق شما رفتار مشتری باشد که عمیقاً در احساسات او ریشه دارد یا موضوعاتی همچون شخصیت برند، تصاویر به‌طور ویژه‌ای مفید هستند. فرایند مرتب‌سازی تصویر برای استفاده در گروه‌های کانونی کوچک یا مصاحبه‌کنندگان منفرد بدین صورت اجرا می‌شود که تصاویر انتخاب‌شده روی مرکز میز گروه کانونی قرار می‌گیرد و از شرکت‌کنندگان می‌خواهید در پاسخ به سوال شما یک یا چند تصویر را انتخاب و درباره آن توضیح دهند. مستند کردن این فعالیت و ثبت بینش‌های آشکارشده، به مراتب شبیه مستندسازی جلسه گروه کانونی است.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !