رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

یادگیری مبتنی بر پروژه(PBL)

  • یادگیری مبتنی بر پروژه(PBL)
  • یادگیری ترکیبی