رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تفکر طراحی چیست؟

  • تفکر طراحی چیست؟
  • گام‌های تفکر طراحی
  • پرسش‌ها و ابزارها
  • پژوهش برای طراحی

ذهنیت حل مسئله

از دیدگاه دیوید و تام کلی؛”تفکر طراحی راهی برای یافتن نیازهای انسانی و ایجاد راه حل‌های جدید با استفاده از ابزار و ذهنیت طراحان است.”، اما این ابزارها و ذهنیت‌ها نه فقط توسط خود طراحان، بلکه افرادی از رشته‌های مختلف باید دور هم جمع شوند، خلاقانه همکاری کنند و در نتیجه راه حل‌های جدیدی ایجاد کنند. از این‌رو، تفکر طراحی یک فرآیند تعاملی و تکرارشونده است. طراحان با استعداد،...

اگر مدیران به مانند طراحان فکر می‌کردند، چه می‌شد؟

در اینجا می‌خواهیم توجه‌تان را به این سه واژه جلب کنیم: همدلی، ابداع و تکرار. طراحی با همدلی آغاز می‌شود، شناختی عمیق از کسانی که برای آن‌ها طراحی می‌کنیم. مدیرانی که مانند طراحان فکر می‌کنند، خودشان را جای مشتری قرار می‌دهند. معنی آن، «فهمیدن» مشتریان به عنوان افراد واقعی با مسئله‌های واقعی است، نه دیدن آن‌ها به عنوان اهدافی برای فروش یا مجموعه‌ای از آمارهای جمعیت‌شناختی...

چرا کسب و کارها به تفکر طراحی نیاز دارند؟

در محیط غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی که به صورت فزاینده در حال تغییر است، کسب و کارها دقیقاً به طراحی نیاز دارند، زیرا: 1ـ نخست اینکه طراحی یعنی عمل کردن، در صورتی که کسب و کار اغلب در مرحله حرف زدن گیر می‌کند. 2ـ دوم اینکه طراحی به ما یاد می‌دهد چگونه به چیزها حس واقعی بودن بدهیم، و امروز بخش عمده فصاحت و بلاغت کسب و کارها، نسبت به کسانی که قرار است کارها را عملی کنند، تا حد زیادی بی‌ربط...