رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نمودار چرخه نوآوری / Innovation Flowchart

نمودار چرخه نوآوری چیست؟

نمودار چرخه نوآوری مراحل مختلف فرایند نوآوری را بصورت دقیق مرور می‌کند، و فعالیت‌ها، نیازها و اهداف هر مرحله را فهرست می‌کند. این‌ها عبارتند از توصیف افراد، مهارت‌ها، فعالیت‌ها و مسائل مالی مختلفی که یک پروژه یا سازمان ممکن است برای موفقیت به آن نیاز داشته باشد. مرور ساختاریافتۀ این ابزار به بررسی جایگاه شما در فرایند و سازمان‌دهی گام‌های بعدی در کار خود کمک می‌کند. این ابزار...

چگونه باید از نمودار چرخه نوآوری استفاده کنم؟

این کاربرگ مراحل مختلف فرایند نوآوری را مرور می‌کند و فعالیت‌ها، نیازها و اهداف هر مرحله را به صورت مرحله به مرحله مرور می‌کند. از این نمای کلی برای بررسی کردن جایگاه خود در فرایند و مرور تمام جنبه‌هایی که نیاز به بررسی دارند استفاده کنید. این ممکن است به شما در شناسایی چیزهایی که نیاز به توجه خاص دارند کمک می‌کند. این نمای کلی ابزار و فعالیت‌هایی که می‌توانند در هر مرحله از شما...