رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

زمینه نوآوری اجتماعی

چرا در دهه گذشته، نوآوری اجتماعی در مرکز توجه قرار گرفته است؟

دلیل اصلی این است که ساختارها و سیاست‌های موجود، رفع برخی از مبرم‌ترین مسائل دوران ما را غیرممکن کرده‌ است. مانند تغییرات آب و هوا، همه‌گیری بیماری‌های مزمن در سراسر جهان، و گسترش نابرابری. ابزارهای کلاسیک سیاست‌ دولت از یک‌سو، و راه‌حل‌های بازار از سوی دیگر، به‌شدت ناکافی بود‌ه‌اند. بازار به خودی خود، فاقد انگیزه‌ها و مدل‌های مناسب برای حل بسیاری از این مسائل است. در مواردی...

اقتصاد اجتماعی درحال ظهور

بیشتر این نوآوری‌ها به سمت نوع جدیدی از اقتصاد می‌رود که برخی از عناصر قدیمی و بسیاری از عناصر جدید را ترکیب می‌کند که ما آن را به عنوان یک «اقتصاد اجتماعی» توصیف می‌کنیم، زیرا ویژگی‌هایی را درهم می‌آمیزد که با اقتصادهایی که مبتنی بر تولید و مصرف کالاها بنا شده، بسیار متفاوت است. ویژگی‌های کلیدی آن عبارتند از: 1ـ استفاده گسترده از شبکه‌های توزیع شده برای پایداری و مدیریت روابط با...

تعاریف نوآوری اجتماعی

یکی از تعاریف موجود در مجله نوآوری اجتماعی دانشگاه استنفورد، نوآوری اجتماعی را چنین تعریف کرده است: «یک راه حل جدید برای یک مشکل اجتماعی که مؤثرتر، کارآمدتر، پایدارتر یا عادلانه‌تر از راه حل‌های موجود است و ارزش ایجادشده برای آن در درجه اول به کل جامعه، نه افراد به‌خصوصی تعلق می‌گیرد. یک نوآوری اجتماعی می‌تواند یک محصول، یک فرآیند تولیدی یا فناوری باشد (بیشتر شبیه نوآروی کلی)، اما...