رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پرسش‌ها و ابزارها

چهار پرسش

فرایند طراحی با چهار پرسش بسیار اساسی سروکار دارد که با چهار مرحله فرایند منطبق هستند: چه وضعیتی هست؟ چه می‌شود اگر؟ چه چیزی شگفت‌آور است؟ و چه چیزی جواب می‌دهد؟ مرحله چه وضعیتی هست؛ واقعیت فعلی را بررسی می‌کند. چه می‌شود اگر؛ آینده‌ای جدید را تصور می‌کند. چه چیزی شگفت‌آور است؛ انتخاب‌هایی انجام می‌دهد. چه چیزی جواب می‌دهد؛ ما را وارد بازار می‌کند.      ...

ده ابزار

ده ابزار اصلی نیز وجود دارد که متفکر طراحی برای پرداختن به این چهار پرسش از آن‌ها استفاده می‌کند. این‌ها ابزارهایی‌اند که به هنگام مدیریت عدم قطعیت(که برای رشد و نوآوری اجتناب‌ناپذیر است) به آن‌ها نیاز دارید تا امکان‌های جدید خلق کنید و (باهمان درجه اهمیت) ریسک را کاهش دهید. این ابزارها در حوزه کسب و کار اینگونه تعریف می‌شوند. بصری‌سازی: استفاده از تصاویر برای تجسم امکان‌های...

پرسش نخست: چه وضعیتی هست؟

همه نوآوری‌های موفق با ارزیابی دقیق از زمان حال و واقعیت فعلی آغاز می‌شوند. نخست، نیاز داریم به چیزی که اکنون در حال جریان است توجه دقیق کنیم تا مسئله یا فرصت واقعی را که می‌خواهیم به آن بپردازیم شناسایی کنیم. فرایند تفکر طراحی، تعدادی ابزار مردم‌نگاری از قبیل ترسیم مسیر تجربه مشتری(ابزار2) به دست می‌دهد که برای مثال در حوزه کسب و کار، این ابزار به ما می‌‎آموزد چگونه با مشتریان به...

پرسش دوم: چه می‌شود اگر؟

با درهم آمیختن داده‌ها و شناسایی الگوهای پدیدارشده، ایده‌ها در ذهن ما به صورت آزادانه شروع به پیدا شدن می‌کنند. ما شروع به درنظر گرفتن امکان‌ها، روندها و عدم قطعیت‌های جدید می‌کنیم. حتی بدون تلاش‌ ناخودآگاه، در مورد اینکه آینده‌ای مطلوب ممکن است چگونه به‌نظر برسد، توسعه فرضیه‌هایی را آغاز می‌کنیم. طراحان به این مرحله، «ایده‌پردازی» می‌گویند. رویکرد ما برای چالش...

پرسش سوم: چه چیزی شگفت‌آور است؟

در این مرحله می‌خواهیم تعدادی از مدل‌های مفهومی‌مان را که بیشترین تأثیرگذاری را دارند گلچین کنیم. برای این منظور از روش علمی آزمون پیش‌فرض(ابزار7) بهره می‌گیریم. فرضیه‌هایی که از این مجموعه آزمون نخست عبور کنند، کاندیداهای خوبی برای تبدیل به آزمایش‌هایی واقعی به منظور اجرا هستند. در واقع نیاز داریم مدل مفهومی‌ای را که با موفقیت از فرایند غربال‌گری‌مان عبور کرده‌اند برگزینیم و...

پرسش چهارم: چه چیزی جواب می‌دهد؟

در این مرحله، در ابتدا نمونه‌ای با جزئیات کم را روی برخی مشتریان/مخاطبان امتحان می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم چگونه پیش می‌رود، اگر موفقیت‌آمیز بود، نمونه‌ای با جزئیات بیشتر از ایده‌مان می‌سازیم. از این‌رو برای تعیین اینکه چه چیزی جواب می‌دهد نیاز به درگیر کردن مخاطبان/مشتریان در گفتگویی فعال دارد. ابزاری که به این منظور استفاده می‌کنیم، هم‌آفرینی با مشتریان(ابزار9) است. با در دست...