رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ویژگی‌های تفکر خلاق

  • ویژگی‌های تفکر خلاق

ماهیت تفکر خلاق

تفکر خلاق را می‌توان مجموعه‌ای از فعالیت‌های شناختی تعریف کرد که بر اساس ظرفیت افراد برای یک موضوع، مسئله و شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افراد سعی می‌کنند در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی از تخیل، هوش، بینش و ایده‌های خود استفاده کنند. علاوه بر این، آنها سعی می‌کنند یک طراحی معتبر و جدید را پیشنهاد کنند، فرضیه‌های مختلفی تولید کنند و مسئله را با کمک کشف و یافتن کاربردهای...