رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ویژگی‌های تفکر خلاق

ماهیت تفکر خلاق

تفکر خلاق را می‌توان مجموعه‌ای از فعالیت‌های شناختی تعریف کرد که بر اساس ظرفیت افراد برای یک موضوع، مسئله و شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افراد سعی می‌کنند در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی از تخیل، هوش، بینش و ایده‌های خود استفاده کنند. علاوه بر این، آنها سعی می‌کنند یک طراحی معتبر و جدید را پیشنهاد کنند، فرضیه‌های مختلفی تولید کنند و مسئله را با کمک کشف و یافتن کاربردهای...