رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نمودار علل / Causes Diagram

نمودار علل چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

علت اصلی یک مشکل چیست؟ اغلب پاسخ به این سؤال ساده نیست. هرچه مشکل بزرگ‌تر باشد، احتمال آن که ریشه‌های گسترده‌تری داشته باشد بیشتر و شناسایی عوامل دشوارتر می‌شود. نمودار علل به شما در بررسی جامع مشکل کمک می‌کند و روشی ساختارمند برای تحلیل آن ارائه می‌دهد. این روش شما را به سمت واسازی تمام علل احتمالی مشکل سوق می‌دهد و شما را بر آن می‌دارد صرفاً علل مشخص را در نظر نگیرید. می‌توانید...

چگونه باید از نمودار علل استفاده کنیم؟

ابتدا، مشکل اصلی را شناسایی و یادداشت کنید. از این نقطه آغاز کنید، سپس علائم مستقیم، بنیادین و تأثیرگذاری که معتقدید نتیجۀ آن هستند را بنویسید. این علائم می‌تواند شامل افراد درگیر با مشکل‌، سیستم‌ها، تجهیزات، مواد، نیروهای خارجی و غیره باشند. سعی کنید بیشترین تعداد عوامل تأثیرگذار ممکن را بنویسید. حال عللی را که با این علائم ارتباط دارند مشخص کنید. هنگامی که کاربرگه را تکمیل کردید،...