رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نقشه مشارکت / Partnership Map

  • بوم تحلیل SWOT
  • بوم مدل کسب‌وکار / Business Model Canvas
  • نقشه مشارکت / Partnership Map
  • حلقه یادگیری / Learning Loop

نقشه مشارکت چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟

بسیاری از مشکلات پیچیده چندین علت و معلول مختلف اما مرتبط با هم دارند – و سازمان‌های مختلف در بخش‌های مختلف سعی دارند مشکلات را به صورت فردی حل کنند. با وجود محدودیتی که بسیاری از سازمان‌ها در منابع دارند، مشارکت با سایر سازمان‌ها نه تنها برای افزایش توانایی، بلکه برای رسیدن به اهداف مشترک نیز رویکردی مناسب است. مشارکت‌ با سایر سازمان‌ها به شما در شکل‌دهی فهم مشترک و جمع‌آوری...

چگونه باید از نقشه مشارکت استفاده کنیم؟

ترسیم نقشۀ مشارکت مجموعه‌ای از مراحل را توصیف می‌کند که ممکن است در فرایند مشارکت دخیل باشند. این نقشه نشان دهندۀ این است که برای اثربخشی هرچه بیشتر مشارکت در هر مرحله چه چیزی نیاز است و بجای قانون، راهبرد ارائه می‌دهد. هر مرحله، همانطور که در کاربرگه مشاهده می‌کنید، دارای اهمیت است و برای حفظ تعادل و رسیدن به اهداف نباید هیچ بخشی را نادیده گرفت. برای موفقیت مشارکت، باید هر دو طرف...