رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نظریه تغییر / Theory of Change

نظریۀ تغییر چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

ارائۀ نظریۀ تغییر مانند تهیۀ نقشۀ جاده‌ای است که مشخص می‌کند برای رسیدن به هدف مورد نظر خود چه مراحلی را باید پشت سر بگذارید. این نظریه به شما در تعریف اینکه آیا کارتان به رسیدن به تأثیر مورد نظر کمک می‌کند یا خیر و اینکه آیا راه دیگری نیز وجود دارد که باید آن را در نظر بگیرید یا خیر کمک می‌کند. ابزار نظریۀ تغییر نه تنها به شما در بیان روشن و برقرار کردن ارتباط بین کار و هدف‌تان کمک...

چگونه باید از ابزار نظریه تغییر استفاده کنیم؟

ابتدا مشکل اصلی‌ مورد نظر و دیدگاه بلندمدت خود نسبت به تغییر مورد نظر را یادداشت کنید. سپس قسمت‌های دیگر مانند مخاطبین اصلی و نقطۀ ورود برای دسترسی به آن مخاطبان را تکمیل کنید. سعی کنید نهایت دقت را رعایت کنید زیرا به شما در رسیدن به ایدۀ اقداماتی که می‌توانید انجام دهید کمک می‌کند. به سمت هدف بلندمدت خود حرکت کنید. افرادی که بیشتر از همه تحت تأثیر مشکل مورد نظرتان قرار دارند و شما...