رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نردبان سوال / Question Ladder

نردبان سؤال چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

از کجا می‌دانید سؤالی که می‌پرسید مناسب است؟ گاهی‌اوقات رسیدن به پاسخ درست بیشنر به معنای بررسی دقیق سؤالی است که می‌پرسید. ممکن است ساده بنظر برسد، اما تمرکز بر سؤالی که از دیگران می‌پرسید برای رسیدن به شناختی عمیق‌تر مهم است. نردبان سؤال یک تکنیک مصاحبه‌ای است که به شما در بررسی موضوعی مشخص از طریق پرسیدن مجموعه‌ای از سؤالات دربارۀ جنبه‌های مختلف مرتبط با آن موضوع خاص کمک...

چگونه باید از نردبان سوال استفاده کنیم؟

هنگامی که پرسشنامه طراحی می‌کنید یا پیش از شروع مصاحبه می‌توانید از این کاربرگه به عنوان مجموعه‌ای از سؤالات ممکن استفاده و سؤالات مورد نظر خود را استخراج کنید. از این ابزار برای تمرین بررسی یک مشکل از جهات مختلف استفاده کنید. هنگامی که تجربۀ استفاده از این ابزار را کسب کنید، ممکن است بصورت خودکار در مکالمه‌ها یا مصاحبه‌های خود با دیگران از آن استفاده...