رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

مصاحبه راهنما / Interview Guide

مصاحبه راهنما چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

راحت‌ترین راه برای شناخت یک فرد صحبت کردن با آن‌ها است. مصاحبه‌ها روشی برای ارتباط برقرار کردن با مردم هستند؛ فرصتی برای شنیدن تجارب‌ آن‌ها از زبان خودشان. صحبت‌کردن با مردم دربارۀ زندگی روزمرۀ‌شان می‌تواند به شما در تعریف و توصیف مشکلاتی که با آن روبرو می‌شوند، شناخت محیط اطراف آن‌ها، و حتی تصویری که شما از آن‌ها دارید کمک کند. مصاحبه می‌تواند برای تأکید بر اهمیت کار شما و...

چگونه باید از ابزار مصاحبه راهنما استفاده کنیم؟

این کاربرگ نمونه‌ای است از چگونگی آماده کردن مصاحبه. بسته به کانون تمرکز پروژه، این کاربرگه می‌تواند موارد دیگری را نیز شامل شود. معمولاً باید ترکیبی از کارها و انگیزه‌های بنیادین آن‌ها را بررسی کنید. سؤالات خود را روی “چه چیزی” و “چگونه” متمرکز کنید و سپس با پرسیدن سؤالاتی که با “چرا” آغاز می‌شوند سعی کنید دربارۀ انگیزه‌های افراد اطلاعاتی بدست بیاورید....