رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چالش‌ها و راه‌کارهای حوزه خدمات سلامت

مسائل راهبردی حوزه خدمات سلامت

1ـ سبک زندگی ناسالم شهروندان(تحرک ناکافی، تغذیه نامناسب، خواب نامطلوب و مانند آن‌) 2ـ عدم دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات سلامت باکیفیت و قیمت مناسب. 3ـ ارتقاء سطح سواد سلامت شهروندان 4ـ ناکارآمدی نظام آموزش سلامت و انتقال مفاهیم آموزشی برپایه روش‌های سنتی 5ـ عدم وجود داده‌ها و اطلاعات یکپارچه، روزآمد، معتبر و دقیق در حوزه سلامت، در سطح ملی، به عنوان سنگ بنای «سیاست‌گذاری مبتنی بر...

تصویر 1: راه‌کارهای استارت‌آپی برای چالش سبک زندگی ناسالم شهروندان

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 2: راه‌کارهای استارت‌آپی برای عدم دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات سلامت

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 3: راه‌کارهای استارت‌آپی برای چالش ارتقاء سطح سواد سلامت شهروندان

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 4: راه‌کارهای استارت‌آپی برای ناکارآمدی نظام آموزش سلامت

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 5: راه‌کارهای استارت‌آپی برای چالش نبود داده‌های یکپارچه، روزآمد و معتبر ملی در حوزه سلامت

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 6: راه‌کارهای استارت‌آپی برای چالش مدیریت دانش در نظام سلامت

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...

تصویر 7: راه‌کارهای استارت‌آپی برای ضرورت بهبود داروها و تجهیزات پزشکی

  #نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی...