رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

سایگی / People Shadowing

سایگی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

سایگی دقیقاً همان معنایی را دارد که از آن برداشت می‌شود – مدتی سایۀ دیگران باشید. دنبال کردن کسی یا گروهی از افراد در زندگی روزمرۀ‌شان یا تمرکز بر کارهایی که در طول روز انجام می‌دهند به شما در شناخت محیط کمک می‌کند. این کار همچنین به شما در مشاهدۀ آن دسته از جزئیات شرایط که می‌توانند بر رفتار و انگیزه‌های فرد تأثیر بگذارند کمک می‌کند. اغلب سایگی در ابتدای پروژه به شما در آشناسازی...

چگونه باید از ابزار سایگی استفاده کنیم؟

سایگی شامل انتخاب‌های زیادی می‌شود – اینکه چه کسی را دنبال کنید، هنگامی که به مکان مورد نظر رسیدید چگونه و چه موقع دخالت فعال داشته باشید. همچنین باید به چیزهایی که دنبالشان هستید و راه‌های ثبت و ضبط آن‌ها فکر کنید. کلید موفقیت آماده‌سازی است – تعادل برقرار کردن بین نیاز به ساختارمند کردن آن چیزی که پیدا می‌کنید و در عین حال آمادۀ چیزهای غیرمنتظره بودن. این ابزار شامل یک چک‌لیست...