رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

حلقه یادگیری / Learning Loop

حلقۀ یادگیری چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

یادگیری یک فرایند چرخشی در جریان است. حلقۀ یادگیری ابزاری است که به شما در تعریف نحوۀ اثرگذاری کار فعلی شما بر کار بعدی‌تان کمک می‌کند. این حلقه دیدگاهی شفاف نسبت به چگونگی تقسیم فرایند تغییر اجتماعی به فرایندی تدریجی با حلقه‌های تکرار شونده ارائه می‌دهد. این کاربرگ، که تحت تأثیر نقشۀ یادگیری IDEO (2011) است، چهار مرحلۀ مختلف که کار شما ممکن است در چرخۀ بهبود مداوم از آن عبور کند را...

چگونه باید از حلقه یادگیری استفاده کنیم؟

این ابزار چارچوبی برای برنامه‌ریزی و کار کردن ارائه می‌دهد. هر یک از چهار مؤلفه با روش‌ها، سیستم‌ها و فرایندهایی که سازمان شما با آن کار می‌کند ارتباط دارند. این حلقه به شما در بررسی کردن این نکته که آیا سازمان شما از تجارب خود درس می‌گیرد (هم موفقیت‌ها و هم ناکامی‌ها) یا خیر و یا اینکه آیا همواره در حال بهبود است یا خیر کمک می‌کند. از کاربرگۀ حلقۀ یادگیری برای یادداشت برداری در هر...