رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چهارچوب و فرایند تفکر انتقادی

تفکر انتقادی(Critical Thinking)

«انتقادی»، «نقد» و «منتقد» همگی از واژه یونانی باستان kritikos به معنای قادر به قضاوت، تشخیص یا تصمیم گیری سرچشمه می‌گیرند. در زبان انگلیسی امروزی، «منتقد» به کسی گفته می‌شود که کارش قضاوت‌های ارزیابی‌کننده است، مثلاً درباره فیلم، کتاب، موسیقی یا غذا. «انتقادی» بودن در این معنا صرفاً به معنای عیب جویی یا ابراز بیزاری نیست، اگرچه این معنای دیگر کلمه است، بلکه یعنی اظهار نظر منصفانه و...

فعالیت‌های اصلی تفکر انتقادی

فعالیت های اصلی تفکر انتقادی را می‌توان در سه عنوان زیر خلاصه کرد: • تحلیل و بررسی • ارزشیابی • استدلال بیشتر. تجزیه و تحلیل؛ به معنای شناسایی بخش های کلیدی یک متن و بازسازی آن به گونه‌ای است که به طور کامل و منصفانه، معنای آن را به تصویر بکشد. این به ویژه به استدلال‌ها، بخصوص بحث‌های پیچیده مربوط می‌شود. ارزشیابی؛ به معنای قضاوت در مورد موفقیت یک متن است: به عنوان مثال، اینکه یک...

هفت مؤلفه فرایند تفکر انتقادی

جنیک و هیچکاک (2005) هفت مؤلفه فرآیند تفکر انتقادی را شناسایی می‌کنند که آن‌ها را نوعی حل مسئله توصیف می‌کنند: 1. شناسایی و تجزیه و تحلیل مسئله: مسئله(سوال اصلی یا نکته اصلی) شناسایی شده و در صورت لزوم به اجزای سازنده تقسیم می‌شود. 2. روشن شدن معنا: معنای اصطلاحات، عبارات و جملات در جاهایی که لازم است روشن می‌شود. این مؤلفه شامل تصریح مسئله برای مشاهده چگونگی بررسی آن و همچنین عملیاتی...