رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بوم تعریف مسئله / Problem Definition

تعریف مسئله چیست و چرا باید آن را انجام دهیم؟

تعریف مسئله کاری به ظاهر ساده است – چیزی که در ابتدا مسئله بنظر می‌رسد اغلب نشانه‌ای از مشکلی عمیق‌تر است. این ابزار به شما در باز کردن یک مسئله – ارائه دادن آن به شکلی که بتوان از زوایای مختلف آن را بررسی کرد – و همچنین تعریف مسائل مرتبط با آن کمک می‌کند. این مخصوصاً هنگامی اثربخش می‌شود که سعی داشته باشید توجه گروهی از افراد را بر مسائل کلیدی موجود معطوف کنید. این ابزار برای...

چگونه باید از ابزار تعریف مسئله استفاده کنیم؟

بصورت فردی یا در گروه‌های کوچک کاربرگ تعریف مسئله را مرور کنید و به بررسی مسائل خاصی بپردازید که شناسایی کرده‌ایم، در حین نوشتن یادداشت‌های خود با یکدیگر به تبادل نظر بپردازید. هدف اصلی شناسایی، مقایسه و بحث دربارۀ دیدگاه‌های مختلف نسبت به یک مسئله خاص است. سپس می‌توانید یادداشت‌های خود را مرور کنید و با اعضای تیم دربارۀ اینکه آیا شما هم فرضیات مشابهی دارید یا خیر به بحث بپردازید....