رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

رقابت‌پذیری

رقابت‌پذیری و ارائه‌دهندگان متعدد برای ترویج تنوع نوآوری. در اینجا هدف، طراحی ساختاری در بازار خدمات عمومی است که برای نوآوری، انگیزه‌بخش باشد‌. این یکی از علت‌های اصلی تعریف انتخاب‌های مختلف در NHS[1] و طراحی جداول عملکرد و ارزیابی‌‌های مستقل برای مدارس بوده است.

[1] خدمات سلامت ملی بریتانیا

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۱ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !